Przypominamy!

Wszelkie zdjęcia oraz materiały audiowizualne zamieszczone na stronie internetowej szkoły i profilu Facebook naszej szkoły są objęte ochroną prawną.

 

 

W świetle prawa polskiego każda osoba ma prawo do ochrony swojego wizerunku. To oznacza, że wykorzystanie zdjęcia kogoś bez jego zgody jest uważane za naruszenie dóbr osobistych.

Przypominamy!

Wizerunek to dobro osobiste (niezbywalne, niezrzekalne i niepodlegające dziedziczeniu) chronione zarówno na podstawie ustawy Kodeks Cywilny (art. 23 KC) jak i poprzez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz pośrednio ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

Przypominamy!

Nie istnieje ustalona definicja wizerunku – przydatnym do jego określenia może być jednak odzwierciedlający także część poglądów doktryny i orzecznictwa wyrok Sądu Najwyższego z 15.10.2009 r.: Wizerunek oznacza obraz fizyczny człowieka jako przedstawienie jego postaci, a zwłaszcza twarzy, w rozumieniu przenośnym może jednak odnosić się także do takich cech człowieka, których ujawnienie umożliwia jego identyfikację.

Przypominamy!

Wykorzystanie wizerunku to udostępnienie go publicznie (dla otwartego kręgu osób). Publikowanie zdjęć bez zgody, oprócz konsekwencji prawnych, ma również głęboki wpływ na relacje społeczne. Naruszenie prywatności może spowodować trwałe uszkodzenie relacji, utratę zaufania i szacunku wśród rodziny, przyjaciół czy kolegów z pracy. Ponadto, w dobie mediów społecznościowych, taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na wizerunek i reputację zarówno osoby publikującej, jak i tej, której wizerunek został naruszony. W dzisiejszych czasach, kiedy wizerunek w sieci odgrywa kluczową rolę, warto podchodzić do takich kwestii z odpowiednią rozwagą i etyką.

Skip to content