1. Nazwa podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie Królowej Jadwigi 54 77-400 Złotów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://sp3zlotow.pl

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-20

3. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Paulina Manikowska

Email: kancelaria@sp3zlotow.pl

Telefon. 67 263 34 86

4. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-04-19
 • Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Podstawa prawna : Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązująca w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności.

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, w której określono warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności, który zawarty jest w załączniku Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego „Deklaracji Dostępności”

5. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 Wymagania, które nie zostały spełnione:

– niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 – dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)

– alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)

– kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

6. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

7. Dokumenty

Na stronach  znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

8. Wersja mobilna

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

9. Dodatkowe informacje

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Odcień szarości -dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Negatyw – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Powiększanie i pomniejszanie czcionki.

KONTRAST

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

ODCIEŃ SZAROŚCI

Odcień szarości wyklucza barwy, dzięki czemu obraz i tekst jest w odcieniach szarości ułatwiający odbiór osobą z zaburzeniami wzrokowymi.

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER, EDGE

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA

 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [-] aby pomniejszyć widok

OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ

W serwisie  do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, staramy się dodawać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

 10. Opis dostępności architektonicznej. 

1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie Królowej Jadwigi 54 77-400 Złotów

DOJŚCIE DO BUDYNKU SZKOŁY

Od strony ulicy Królowej Jadwigi pomiędzy pasem drogowym a ogrodzeniem szkoły znajduje się parking. Dwa pierwsze miejsca przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, oznaczone są kolorem niebieskim. Powierzchnia parkingu jest utwardzona masą asfaltową. Bezpośrednio przy miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych znajduje się wejście na teren szkoły również utwardzony masą asfaltową.

DOJŚCIE DO SEKRETARIATU SZKOŁY

Przy wejściu głównym, z lewej strony schodów znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku szkoły z lewej strony znajduje się Portiernia, w której osoba dyżurująca odpowiedzialna jest za informowanie osób zainteresowanych o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Na tym samym poziomie, bez barier architektonicznych znajduje się sekretariat szkoły.

WEJŚCIE DO BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

Wejście do budynku sali gimnastycznej od strony ulicy Krzywoustego, poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych. Brak miejsc parkingowych z tej strony budynku.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren szkoły.

Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w kaganiec, uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

3.  W szkole zainstalowany jest system monitoringu – kontrolowane są wejścia i wyjścia osób z  zewnątrz; uczniów i nauczycieli.

4. MOŻLIWE UTRUDNIENIA W DOSTĘPIE I KORZYSTANIU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie zlokalizowana jest na trzech poziomach połączonych ze sobą schodami, w tym  szatnia, która zlokalizowana jest na poziomie „-1” . W budynku  szkoły korytarze,  schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.

 • W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, tylko po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty w szkole.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

11. Informacje na temat procedury odwoławczej

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt .

W zgłoszeniu należy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Kontaktować można się  dzwoniąc na numer telefonu (67 263 34 86) – osobą  wyznaczoną do kontaktu  jest  pani Paulina Manikowska – Sekretarz.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności można składać na adres e-mail szkoły kancelaria@sp3zlotow.pl 

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 • Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo
Skip to content