Strona główna

Zadania psychologa szkolnego


1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia:

1.1 Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce:

      1) Wstępne rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce.

      2) Prowadzenie poradnictwa w zakresie pomocy uczniom i rodzicom.

      3) Przekazywanie wychowawcom wskazań do pracy z uczniami.

1.2 Udzielanie pomocy uczniom sprawiającym trudności wychowawcze:

     1) Wstępne rozpoznawanie przyczyn zaburzeń zachowania i trudności wychowawczych.

     2) Monitorowanie funkcjonowania uczniów na terenie szkoły.

     3) Udzielanie rodzicom i nauczycielom porad wychowawczych.

1.3 Ukierunkowywanie metod i form pracy z uczniem zdolnym:

     1) Konsultacje z wychowawcami klas i nauczycielami.

     2) Poradnictwo dla rodziców.

     3) Wspieranie funkcjonowania szkolnego ucznia, w tym uwzględnienie dostosowania wymagań edukacyjnych.

2. W zakresie diagnozowania sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

Współtworzenie programów szkolnych – Wychowawczego, Profilaktyki, innych.

     1) Kierowanie pracami zespołu zgodnie z decyzją dyrektora szkoły.

     2)Wspomaganie wychowawców w realizacji zadań oraz programów profilaktyczno - wychowawczych i psychoedukacyjnych.

2.3 Współpraca z zespołem ds. Programu Profilaktyki Szkolnej:

     1) Konsultowanie działań planowanych w ramach Programu Profilaktyki Szkolnej.

2.4 Udział w konstruowaniu Programu Wychowawczego Szkoły, współopracowanie Planu Profilaktycznego Szkoły.

2.5 Przeciwdziałanie patologii społecznej i profilaktyka uzależnień.

     1) Koordynowanie na terenie szkoły działań związanych z Kampaniami profilaktycznymi.

     2) Współpraca z Policją.

3. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce lub sprawiającym trudności wychowawcze:

      1) Wstępne rozpoznawanie przyczyn trudności.

     2) Kierowanie do badań w odpowiedniej placówce specjalistycznej wraz z opinią wychowawcy lub prowadzenie badań na terenie szkoły.

      3) Monitorowanie funkcjonowania uczniów na terenie szkoły.

      4) Udzielanie rodzicom porad wychowawczych.

3.2 Udzielanie na terenie szkoły pomocy psychologicznej wobec uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej:

      1) Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach społecznych i rodzinnych.

      2) Konsultacje z wychowawcami klas.

     3) Zakładanie „Kart pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, uzgadnianie podejmowanych działań wychowawczych.

     4) Prowadzenie indywidualnej lub grupowej terapii z uczniami.

     5) Konsultacje z rodzicami, udzielanie porad rodzicom.

     6) Zapewnienie uczniom pomocy, stosownie do trudności, w odpowiedniej placówce specjalistycznej.

     7) Prowadzenie w razie potrzeby różnego typu zajęć wspomagających pracę wychowawczą w zespole.

4. Prowadzenie działań związanych z realizacją programów profilaktycznych, prewencyjnych i psychoedukacyjnych na terenie szkoły wynikających z realizacji i programu.

4.1 Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego.

     1) Indywidualne rozmowy z uczniami.

     2) Konsultacje z rodzicami.

     3) Współpraca z Sądem, Policją oraz MOPS-em.

4.2 Udzielanie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dostosowaniem wymagań edukacyjnych.

     1) Konsultowanie z wychowawcami klas i nauczycielami uczącymi zaleceń do pracy z uczniami.

     2) Organizacja spotkań ze specjalistami.

     3) Współpraca z rodzicami uczniów.

4.3 Opieka nad dziećmi wymagającymi indywidualnego nauczania, pomocy w formie zajęć specjalistycznych.

     1) Konsultowanie z pedagogiem szkolnym, rodzicami uczniów wniosków do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub innych specjalistycznych.

5. W zakresie wspierania wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo- zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej:

5.1 Uczestniczenie w pracy zespołu wychowawczego.

     1) Analiza sytuacji wychowawczej w klasach .

5.2 Wspieranie wychowawców klas i nauczycieli w rozwiązywaniu bieżących problemów.

     1) Bieżąca konsultacja problemów wychowawczych.

     2) Prowadzenie działań o charakterze interwencyjnym.

« Powrót